Clients i Proveïdors

Ecoenergia Solar > Clients i Proveïdors

CLÀUSULA INFORMATIVA 


REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat CLIENTS, PROVEÏDORS I CONTACTES el responsable dels quals és ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. amb NIF B16669848 i amb domicili en Carrer Cecili Metel, 5, bxs, 07460 de Pollença, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 616331893 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia administracion@ecoenergia-solar.es.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La finalitat és la gestió de la relació mercantil, tant des d’un punt de vista administratiu i de compliment d’obligacions fiscals, com des d’un punt de vista comercial i de màrqueting.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per a donar compliment a obligacions legals, fiscals i mercantils.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No es prenen decisions automatitzades ni s’elaboren perfils.

Base Jurídica del Tractament

El tractament de dades de contacte i si és el cas els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica (clients o proveïdors) estaran legitimats sota la base jurídica de l’article 6.1.f.) del RGPD, és a dir, l’interès legítim del Responsable del tractament. D’acord amb l’article 19.1.a) de la LOPD 3/2018 únicament seran tractats les dades personals necessàries per a la localització professional.D’altra banda, per als clients considerats persones físiques o usuaris domèstics, el tractament de les seves dades està legitimat per l’article 6.1.b i 6.1.c, és a dir, l’execució d’un contracte i el compliment d’obligacions legals.

Destinataris de Cessions

No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalan
Saltar al contingut