Currículums

Ecoenergia Solar > Currículums

CLÀUSULA INFORMATIVA 


REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat CURRÍCULUMS el responsable dels quals és ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. amb NIF B16669848 i amb domicili en Carrer Cecili Metel, 5, bxs, 07460 de Pollença, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 616331893 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia administracion@ecoenergia-solar.es.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La finalitat és realitzar processos de selecció de personal per a cobrir els llocs de treballs requerits pel responsable.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: El termini de conservació serà d’1 any, o bé quan l’interessat retiri el seu consentiment.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica del responsable és l’interès legítim del responsable per a la selecció de personal i la seva posterior contractació. Així mateix, s’entén que hi ha consentiment exprés per part de la persona candidata en ser ella la que voluntàriament i sense petició directa per part del responsable, envia el currículum a les dependències del responsable.

Destinataris de Cessions

No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalan
Saltar al contingut