Empleats

Ecoenergia Solar > Empleats

CLÀUSULA INFORMATIVA 


REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que Vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat PERSONAL – EMPLEATS el responsable de la qual és ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. amb NIF B16669848 i amb domicili en Carrer Cecili Metel, 5, bxs, 07460 de Pollença, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 616331893 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia administracion@ecoenergia-solar.es.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La finalitat és la correcta gestió de la relació laboral incloent: redacció de contractes laborals, elaboració i pagament de les assegurances socials, elaboració de nòmines, quitances i indemnitzacions i el seu pagament mitjançant transferència bancària o similar. Així mateix, i dins de l’àmbit de la prevenció de riscos i vigilància de la salut portar quantes actuacions siguin necessàries d’acord amb la legislació vigent.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: A partir de la finalització del contracte laboral, les dades de l’interessat es conservaran durant sis anys per al compliment per part del responsable, d’obligacions legals en matèria laboral, fiscal, comptable i mercantil.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica radica en l’article 6.1.b) del RGPD 679/2016, és a dir, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte laboral en el qual l’interessat és part. Pel costat, i segons l’article 6.1.c) d’aquest reglament, el tractament és necessari per al compliment d’obligacions legals, tant en material laboral com fiscal, comptable i mercantil.

Destinataris de Cessions

No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalan
Saltar al contingut