Política de Desconnexió Digital

Ecoenergia Solar > Política de Desconnexió Digital

1.- OBJECTIU I ABAST

La nova LOPD-GDD 3/2018 en la seva “Disposició final tretzena. Modificació del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.” ha introduït un nou article 20 bis en l’Estatut dels Treballadors, que resa:
“Article 20 bis. Drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l’entorn digital i a la desconnexió. Els treballadors tenen dret a la intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la seva disposició per l’ocupador, a la desconnexió digital i a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.”

Així mateix, en l’esmentada llei orgànica s’introdueix un nou TITULO X, a prop de la “Garantia dels Drets Digitals”, en el qual trobem el següent desenvolupament normatiu que afecta les relacions laboris de l’entitat i que es detallen a continuació:

Article 87. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral.

1. Els treballadors i els empleats públics tindran dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la seva disposició pel seu ocupador.

2. L’ocupador podrà accedir als continguts derivats de l’ús de mitjans digitals facilitats als treballadors únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius.

Article 88. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral.

1. Els treballadors i els empleats públics tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.


2. Les modalitats d’exercici d’aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral, potenciaran el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar i se subjectaran al que s’estableix en la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, als acords entre l’empresa i els representants dels treballadors.


3. L’ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, elaborarà una política interna dirigida a treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, en la qual definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. En particular, es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància així com en el domicili de l’empleat vinculat a l’ús amb finalitats laborals d’eines tecnològiques.

Article 89. Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball.

1. Els ocupadors podran tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de cambres o càmeres de vídeo per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest. Els ocupadors hauran d’informar amb caràcter previ, i de manera expressa, clara i concisa, als treballadors o els empleats públics i, si és el cas, als seus representants, sobre aquesta mesura.

En el cas que s’hagi captat la comissió flagrant d’un acte il·lícit pels treballadors o els empleats públics s’entendrà complert el deure d’informar quan existís almenys el dispositiu al qual es refereix l’article 22.4 d’aquesta llei orgànica. (“El deure d’informació previst en l’article 12 del Reglament (UE) 2016/679 s’entendrà compliment mitjançant la col·locació d’un dispositiu informatiu en lloc prou visible identificant, almenys, l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. També podrà incloure’s en el dispositiu informatiu un codi de connexió o adreça d’internet a aquesta informació. En tot cas, el responsable del tractament haurà de mantenir a la disposició dels afectats la informació a la qual es refereix el citat reglament.”)

2. En cap cas s’admetrà la instal·lació de sistemes de gravació de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, com ara vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs.


3. La utilització de sistemes similars als referits en els apartats anteriors per a la gravació de sons en el lloc de treball s’admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat, el d’intervenció mínima i les garanties previstes en els apartats anteriors. La supressió dels sons conservats per aquests sistemes de gravació es realitzarà atenent el que es disposa en l’apartat 3 de l’article 22 d’aquesta llei.

Article 90. Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral.

1. Els ocupadors podran tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.


2. Amb caràcter previ, els ocupadors hauran d’informar de manera expressa, clara i inequívoca als treballadors o els empleats públics i, si és el cas, als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius. Igualment hauran d’informar-los sobre el possible exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió.

Article 91. Drets digitals en la negociació col·lectiva.

Els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral.

D’altra banda, el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, convalidat pel Congrés, modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent.

2.- MESURES A ADOPTAR

PLT-30-01 – Dispositius tecnològics corporatius

Els dispositius tecnològics (els telèfons intel·ligents o telèfons intel·ligents, les tauletes, els, ordinadors portàtils, … etc.) i els seus continguts, posats a la disposició dels treballadors, podran ser revisats per l’ocupador per a verificar el seu correcte ús. L’ocupador podrà accedir a les comunicacions electròniques del treballador (correu electrònic i Internet) i als continguts derivats de l’ús de dispositius corporatius, a l’efecte de controlar el compliment de les obligacions laborals en general, així com garantir la seguretat i integritat de la informació i dels sistemes i xarxes informàtiques corporatives, i prevenir responsabilitats que per a l’empresa poguessin derivar d’actuacions il·lícites (com per exemple la instal·lació i utilització de programari sense la deguda llicència).


PLT-30-02 – Missatges i anomenades fora de la jornada laboral

En general, no s’espera del treballador ni s’incentiva al fet que continuï revisant, una vegada acabada la jornada laboral acordada o en períodes vacacionals, ni molt menys contestant, possibles missatges o crides relacionades amb la seva prestació laboral.

Excepcionalment i quan la funció exercida pel treballador faci aconsellable o convenient que comprovi el telèfon corporatiu o el correu electrònic corporatiu o l’aplicació corporativa de missatgeria, una vegada transcorregut l’horari habitual de la seva jornada laboral ordinària, se subscriurà un acord per escrit en el qual es fixarà una hora concreta o forqueta horària durant el qual haurà de revisar que no s’ha produït cap urgència. S’entendrà com a situació d’urgent necessitat, per exemple, aquella que habitualment pot resoldre’s mitjançant una instrucció o directriu clara, que es pot transmetre mitjançant una crida o missatge curt, i que evita una previsible o probable implicació significativament major de recursos corporatius a posteriori, en cas de no ser atallada o resolta de manera primerenca.

PLT-30-03 – Prolongació de la jornada laboral

Les situacions de prolongació de jornada per circumstàncies especials es compensaran en metàl·lic o en hores lliures prèvia aprovació de la Direcció o del Departament de RR.HH. conforme a la normativa legal ordinàriament aplicable.


PLT-30-04 – Geolocalització

Els dispositius de geolocalització de treballadors, incloent-hi els vehicles i dispositius electrònics que incorporen aquesta funcionalitat, seran desactivats pel treballador fora de la jornada laboral.

PLT-30-05 – Registre de la Jornada Laboral

L’ocupador ha posat a la disposició de treballador un sistema de Registre de Jornada Laboral (ROL) d’acord amb l’indicat en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors. Aquest registre inclou l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball. La documentació generada per aquest registre serà conservada almenys durant 4 anys, i posada a la disposició de qualsevol treballador que el sol·liciti.

3.- ACCEPTACIÓ I POSADA EN MARXA


L’empresa ECOENERGIA SISTEMES SOLARS I INSTAL·LACIONS S.L aprova la present política, i ordena el seu immediat compliment i supervisió periòdica.

caCatalan
Saltar al contingut