Prevenció de Riscos Laborals

Ecoenergia Solar > Prevenció de Riscos Laborals

CLÀUSULA INFORMATIVA 


REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que Vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS el responsable dels quals és ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. amb NIF B16669848 i amb domicili en Carrer Cecili Metel, 5, bxs, 07460 de Pollença, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 616331893 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia administracion@ecoenergia-solar.es.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i les seves normes de desenvolupament imposa al Responsable un conjunt de mesures que han d’adoptar-se en totes les fases de l’activitat productiva, amb la finalitat d’evitar o reduir els riscos derivats del treball. És per això necessari disposar d’una relació detallada dels llocs de treball i de les persones que els ocupen així com una anàlisi dels riscos inherents al lloc de treball. D’altra banda en relació amb la vigilància de la salut, aquesta serà obligatòria per al treballador, en els supòsits en els quals la realització de reconeixements mèdics sigui imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut del treballador o per a verificar si l’estat de salut del treballador pot suposar un perill per a ell mateix o per a les altres persones que treballen en l’entitat. Sempre s’optarà per la realització d’aquells reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: En virtut de l’article 4.3 del Reial decret legislatiu 5/2000, en matèria de prevenció de riscos laborals, les infraccions prescriuran: a l’any les lleus, als tres anys les greus i als cinc anys les molt greus, comptats des de la data de la infracció. Per tant, les dades i informes relatius a la Prevenció de Riscos Laborals es conservaran durant un termini de 5 anys, per a poder acreditar el compliment de les obligacions que preveu la citada Llei i, també, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica d’aquest tractament es troba en la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. No obstant això, i conforme al que s’estableix en l’article 22.1 de la citada llei, quan la vigilància de la salut no resulti obligatòria, es requerirà comptar amb el consentiment exprés de l’interessat.

Destinataris de Cessions

No es realitzen cessions de dades a terceres parts, excepte les legalment autoritzades.

Transferències Internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalan
Saltar al contingut