Videovigilància

Ecoenergia Solar > Videovigilància

CLÀUSULA INFORMATIVA 


REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat VIDEOVIGILÀNCIA el responsable de la qual és ECOENERGIA SISTEMES SOLARS S.L. amb NIF B16669848 i amb domicili en Carrer Cecili Metel, 5, bxs, 07460 de Pollença, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 616331893 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia administracion@ecoenergia-solar.es.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les instal·lacions del Responsable. D’altra banda i en referència a la videovigilància en l’entorn laboral, cal indicar que el Responsable podrà tractar les dades obtingudes a través de sistemes de cambres o càmeres de vídeo per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors previstes en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: El termini de conservació de les dades serà de 30 dies, excepte en aquells casos en els quals les forces de seguretat o una autoritat judicial intervingui en virtut de les seves atribucions.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica radica en l’interès legítim del responsable per motius de seguretat de les instal·lacions i de les persones (Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada). Així mateix,el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. D’acord amb el Considerat 50 del Reglament General de Protecció de Dades UE 679/2016: “La indicació de possibles actes delictius o amenaces per a la seguretat pública per part del responsable del tractament i la transmissió a l’autoritat competent de les dades respecte de casos individuals o casos diversos relacionats amb un mateix acte delictiu o amenaça per a la seguretat pública ha de considerar-se que és en interès legítim del responsable”. El tractament de dades per a la videovigilància de l’entorn laboral, troba la seva base jurídica en virtut del que estableix l’art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Destinataris de Cessions

No es realitzen cessions de dades a terceres parts, excepte les legalment autoritzades.

Transferències Internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals. No resulta possible l’exercici del dret de rectificació ja que per la naturalesa de les dades -imatges preses de la realitat que reflecteixen un fet objectiu-, es tractaria de l’exercici d’un dret de contingut impossible. De la mateixa manera el dret d’oposició tampoc pot ser exercit pels interessats. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalan
Saltar al contingut